VisszaVissza az előző oldalra

A KOMLÓS TELEPÜLÉSSZOLGÁLTATÁSI KFT. ÜGYVEZETŐI - ÉS ESETLEGESEN EGYBEN FÜRDŐVEZETŐI FŐMÉRNÖKI - ÁLLÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE kiírt pályázat

1. A társaság megnevezése, székhelye, telephelye: 
Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2. 
Telephelye: 5940 Tótkomlós, Rákóczi utca 28.
 
2. Betöltendő munkakör: ügyvezető (és esetlegesen egyben fürdővezetői/főmérnöki munkakör) 
 
3. A társaság rövid ismertetése:
Tótkomlós Város Önkormányzata 100 %-ban tulajdonosa a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek.
 
A Kft. főbb szolgáltató tevékenységei:
- 5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2. szám alatt:
- Rózsa Fürdő üzemeltetése
- Rózsa Fürdő Gyógyászat üzemeltetése
- 5940 Tótkomlós, Rákóczi utca 28. szám alatt:
- Városüzemeltetés alapfeladatok
- Heti és napi piac működtetés
- Vállalkozási tevékenység
 
A Kft. Alapító okirata szerinti fő tevékenysége:
82.99’08 Máshova nem sorolt, egyéb kiegészítő üzleti tevékenység
 
 4. Az ügyvezető feladata különösen:
- a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása, szakmai és operatív feladatok végrehajtásának vezetése, ellenőrzése;
- a társaság hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése;
- a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben;
- a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása;
- a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény, vagy az alapító okirat alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe;
- kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, szolgáltatókkal, partnerekkel;
- amennyiben a pályázó a fürdővezetői (főmérnöki) feladatok ellátását is vállalja, abban az esetben a Rózsa Fürdő vezetése és főmérnöki feladatainak ellátása.
 
A feladatok és hatáskörök konkrétan a megbízási szerződésben kerülnek megfogalmazásra.
 
5. Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal. 
 
A foglalkoztatási jogviszony jellege: 4 év határozott idejű megbízási jogviszony 6 hónap próbaidővel.
 
Bérezés: megegyezés szerint (a fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt a pályázatban meg kell jelölni).
 
6. Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
- amennyiben a pályázó a fürdővezetői (főmérnöki) feladatok ellátását is vállalja, abban az esetben: a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet 2. melléklete szerinti, az A. kategóriás közfürdőre vonatkozóan a fürdővezetői (főmérnöki) feladatok ellátására előírt szakképesítés (gépész-, villamos-, építőmérnök, épületgépész üzemmérnöki végzettség) és szakmai gyakorlat (5 év szakmai gyakorlat).
 
 
Előnyt jelenthet: 
- cégvezetői gyakorlat; 
- szakmai ismeretek;
- felsőfokú műszaki, vízügyi vagy gazdasági esetleg idegenforgalmi végzettség; 
- idegen nyelv ismert;
- termálfürdővel kapcsolatos műszaki követelmények ismerete;
- fürdő- vagy szállodavezetői gyakorlat;
- turisztikai vagy idegenforgalmi gyakorlat,
- településüzemeltetés során szerzett gyakorlat,
- gazdálkodó szervezet vezetése, irányítása során szerzett legalább 5 éves gyakorlat;
- szakmai ismeretek.
 
Elvárt kompetenciák:
- felelősségteljes, önálló munkavégzés,
- kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség,
- megbízhatóság, szakmai elhivatottság.
 
7. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél;
- a betölteni kívánt munkakörre vonatkozó szakmai elképzelések;
- fényképpel ellátott, részletes, szakmai tevékenységgel kibővített önéletrajz;
- leinformálható referencia igazolása;
- iskolai végzettséget, képzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okiratok hitelesített másolata;
- szakmai gyakorlat igazolása;
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi (eredeti) bizonyítvány, (vagy annak megkéréséről szóló igazolás), amely a megbízási szerződés megkötésének feltétele;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó az ügyvezetői pozícióhoz kapcsolódóan vállalja-e a fürdővezetői (főmérnöki) feladatok ellátását is;
- nyilatkozat a fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényről;
- nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk-ban foglalt összeférhetetlenségi okok.
 
8. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 20.
 
9. A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatot Tótkomlós Város Önkormányzata címére (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) kell benyújtani papír alapon, levélben, lezárt borítékban. 
 
A borítékon kérjük feltüntetni: „Ügyvezetői pályázat"
 
10. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető dr. Garay Rita polgármestertől a 68/462-122 (101. mellék) telefonszámon.
 
11. A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2018. február 28.
 
12. A pályázat elbírálásának módja:
A pályázat kiírója a pályázókat személyesen meghallgatja, melynek helyéről és idejéről a pályázókat értesítjük. A pályázatok elbírálása a személyes meghallgatás után történik, melynek eredményéről a pályázókat írásban értesítjük.
A munkáltatói jog gyakorlója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
 
13. A pályázati kiírás közzétételének helye: 
- Tótkomlós város honlapja (www.totkomlos.hu);
- Tótkomlós Város Önkormányzatának hirdetőtáblája (5940 Tótkomlós, Fő út 1.);
- Orosházi Szuperinfó (nem teljes terjedelemben);
- Magyar Fürdőszövetség honlapja és kiadványai (www.furdoszovetseg.hu);
- Magyar Balneológiai Egyesület honlapja (www.balneologia.hu);
- Dél-Alföldi Gyógy és Termálfürdők Közhasznú Egyesület honlapja (www.datekla.eu)
- Magyar Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetség honlapja (www.tdmszovetseg.eu);
- Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályának hirdetőfelülete.