VisszaVissza az előző oldalra

A Mozi épületének hasznosítása

 

16/2012. (I. 18.) kt. határozat:
A Mozi épületének hasznosítása
 
Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 5940 Tótkomlós, Hősök tere 2. sz. alatti Mozi épületének földszinti (nézőtér, ruhatár, földszinti közlekedő folyosó, vizes blokk), 250 m2-es ingatlanrészét bérbeadással kívánja hasznosítani az alábbi pályázati felhívás szerint:
 
„Pályázati felhívás"
 
Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tótkomlós, Hősök tere 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan földszinti részét (nézőtér, ruhatár, földszinti közlekedő folyosó, vizes blokk) bérbe kívánja adni és az ingatlan bérbevételére ajánlatokat kér. 
 
Az ingatlan jellemzői:

- Az ingatlan helyrajzi száma:
453
 
- A bérbe adni kívánt ingatlanrész alapterülete:
250
m2
- Övezeti besorolása, fekvése: 
településközpont
 
- Komfortfokozata:
összkomfortos
 

- Az ingatlan irányadó bérleti díja: nettó 1.100,- Ft + ÁFA/hó/m², azaz nettó 275.000,- Ft + ÁFA/hó.
- Az ingatlan közművesített, azonban a víz, gáz és elektromos hálózatot a bérlőnek kell műszakilag megfelelő állapotba hoznia, használhatóvá tennie, amennyiben az szükséges.
Az ingatlan folyamatosan megtekinthető a Műszaki osztállyal előzetesen egyeztetett időpontban, mely időpontot az ajánlattevő köteles kérni.
A beérkezett ajánlatok alapján az ajánlatkérő versenyezteti az ajánlattevőket. Az ingatlan az alább megjelölt időpontban és helyen lefolytatott tárgyalás nyertesének részére kerül bérbeadásra. Azon ajánlattevő ajánlatát, aki a tárgyaláson nem jelenik meg, a tárgyalás során figyelmen kívül kell hagyni.
A pályázatot írásban kell benyújtani a jegyzőhöz, zárt borítékban. A borítékra rá kell írni: „Ajánlat bérbevételre, 453 Hrsz.” A Polgármesteri Hivatal iktató helyiségében érkeztető bélyegzővel és sorszámmal kell ellátni a beérkezett pályázatokat.
Az ingatlan bérletére az tehet ajánlatot, aki előlegként az ingatlan bérleti díj minimumának egyszeri összeget az önkormányzat számláján letétbe helyezi és az erről szóló igazolást a pályázati anyagához csatolja. A nyertes ajánlattevőn kívül a többi ajánlattevőnek a pályázati biztosíték a tárgyalás befejezése után 8 napon belül visszafizetésre kerül.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a versenytárgyalást követően visszalép a bérlettől, a befizetett pályázati biztosíték visszafizetésére Tótkomlós Város Önkormányzata nem kötelezhető, az ajánlattevő pedig semmilyen visszafizetési követelést nem támaszthat Tótkomlós Város Önkormányzata felé.
 
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
-        Pályázó nevét, címét,
-        A pályázó ajánlatát az ingatlan bérletére vonatkozóan, amely a minimum bérleti díjnál kevesebb nem lehet,
-        Pályázó ajánlatában köteles megjelölni, hogy az ingatlant milyen funkciónak megfelelően kívánja használni
-        A pályázati biztosíték befizetésének igazolását,
-        Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítéséről.
 
Pályázatok folyamatosan nyújthatók be az önkormányzathoz
pályázatok benyújtásának helye:     Tótkomlós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
5940 Tótkomlós, Fő út 1.
 
pályázatok benyújtásának módja:    Személyesen vagy postai úton
 
A pályázatok elbírálása az első pályázat beérkezését követő 30 napon belül várható, amely időpontról az önkormányzat köteles a pályázókat írásban kiértesíteni.
A pályázatokat Tótkomlós Város Önkormányzat Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságának ülésén bontják fel, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni. A pályázatokra vonatkozó javaslatát a Bizottság írásban terjeszti a Képviselő-testület elé.
A tárgyaláson a legmagasabb összegű bérleti díjat ajánló személy lesz a pályázat nyertese.
 
A tárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme Tótkomlós, Fő út 1.
 
A tárgyalás ideje: az első pályázat beérkezését követő 30 napon belül várható, amely időpontról az önkormányzat köteles a pályázókat írásban kiértesíteni.
 
A bérleti szerződés megkötésére az ajánlatkérő székhelyén kerül sor, az alábbiak szerint:

- Bérlet időtartama maximum:
5 év
 
- Fizetés havonta:
tárgyhó 15-ig
 
- Bérleti díj megállapítása minden év decemberében a következő évre vonatkozóan a bérleti szerződés külön módosítása nélkül.
- Az üzlethelyiség kialakítása során a belső átalakításokat csak a műszaki osztállyal történt
   előzetes egyeztetés alapján végezheti a bérlő.
- Felmondási idő:
1 hónap
 
- A keletkezett rezsiköltségek a bérlőt terhelik!

 
Amennyiben a tárgyalás nem jár eredménnyel, az ingatlan bérbeadása nem valósul meg, jelen pályázati felhívás alapján az ingatlan továbbra is pályázható.