VisszaVissza az előző oldalra

Pályázat kiírása jegyzői állás betöltésére

 
Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete
 
1)                 a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (10) bekezdése alapján pályázatot ír ki Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala jegyzői állásának betöltésére, az alábbiak szerint:
 
„Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot hirdet
jegyzői állás betöltésére
 
Közigazgatási szerv megnevezése: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala, 5940 Tótkomlós, Fő út 1.
 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 
Vezetett szervezeti egység megnevezése: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala, melynek szervezeti egységei: Igazgatási Osztály, Műszaki Osztály, Pénzügyi Osztály.
 
Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (2) – (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott feladatok.
 
Pályázati feltételek:
- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
- legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet.
 
Előnyt jelent: helyi önkormányzatnál szerzett vezetői gyakorlat.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a szükséges szakmai gyakorlatot igazoló részletes, fényképes szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- képesítést igazoló okiratok másolatait,
- a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseket,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését.
 
Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.
 
Pályázat benyújtásának határideje: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv által történő közzétételtől számított 30. nap.
 
Pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Tótkomlós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati benyújtási határidő lejártát követő képviselő-testületi ülésen bírálja el.
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:
 
A pályázatokat előkészítő bizottság értékeli.
 
Az állásra jelentkezőket a képviselő-testület személyesen is meghallgathatja. A pályázatokról a képviselő-testület dönt.
 
Az állás betöltésének időpontja: az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
-         www.kszk.gov.hu
-         www.totkomlos.hu
-         Komlósi Hírmondó
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Jelen pályázatban kiírt munkakörre 3 hónapos próbaidő kerül kikötésre.Az állás betöltésének további feltétele a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerinti eskü letétele, valamint a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése.
 
A pályázatot postai úton, vagy személyesen Tótkomlós Város Polgármesterének címezve (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) zárt borítékban 1 példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „JEGYZŐI PÁLYÁZAT”. Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást dr. Garay Rita polgármestertől a 06-68-462-122-es telefonszámon lehet kérni.”
 
2)                 elrendeli a határozat 1) pontjában megfogalmazott pályázati felhívásnak az abban megjelölt közzétételi helyeken történő megjelentetését.
 
3)                 felhatalmazza dr. Garay Rita polgármestert a határozat 1) pontja szerint kiírt pályázat gondozására, valamint a benyújtásra előírt határidőt követően a pályázatok képviselő-testület elé terjesztésére.
 
Felelős: dr. Garay Rita polgármester
Határidő: a pályázati felhívás Nemzeti Közigazgatási Intézethez továbbítására: 2011. október 28., majd ezt követően értelem szerint
Pályázat kiírása jegyzői állás betöltésére