VisszaVissza az előző oldalra

Pályázat önkormányzati ingatlanok együttes értékesítésére I.

 

Pályázati felhívás!

 

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) az Önkormányzat tulajdonát képező Tótkomlós belterület 1091 hrsz-ú és a Tótkomlós belterület 1092 hrsz-ú, összesen 2560 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanokat értékesítésre jelölte ki és az ingatlanok együttes megvásárlására ajánlatokat kér.

 

  1. A pályázat célja: a pályázati felhívás 4. pontjában megjelölt önkormányzati ingatlanok együttes értékesítése. Érvényes ajánlatot benyújtani kizárólag az összes ingatlan együttes megvásárlására lehet, a pályázatban meghatározott további érvényességi feltételek teljesítése esetén.

 

  1. A pályázat jellege: a pályázat nyilvános, egyfordulós versenytárgyalás. A pályázó tudomásul veszi, hogy az ingatlanok vonatkozásában bérleti szerződés van megkötve, a bérleti szerződés határozott időre, 2023. február 28-ig szól.

 

  1. A pályáztatásra kerülő ingatlanok tulajdoni viszonyai: A 4. pontban meghatározott helyrajzi számú ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadban Tótkomlós Város Önkormányzat tulajdonát képezik.

 

  1. A pályáztatásra kerülő ingatlanok adatai:

Elhelyezkedés

Hrsz.

Művelési ág

Terület teljes nagysága (m2)

Tótkomlós

1091

kivett, beépítetlen terület

1270

Tótkomlós

1092

kivett, beépítetlen terület

1290

 

5.      A pályáztatásra kerülő ingatlanok ára: minimum nettó 654.000,- Ft, azaz hatszázötvennégyezer forint. Az értékbecslés díja a nyertes ajánlattevőt terheli az értékesítéssel kapcsolatban felmerült valamennyi egyéb költség kifizetésén felül. A jelen pontban rögzített minimum ár alatti ajánlat érvénytelen.

 

6.       A vételárat magyar forint (HUF) pénznemben és nettó összegben kell meghatározni, valamint egy összegben megfizetni, figyelemmel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezéseire.

 

7.      Pályázati biztosíték: a pályázóknak vételi ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg nettó 12.000,- Ft, azaz tizenkettőezer forint összegű pályázati biztosítékot kell megfizetniük Tótkomlós Város Önkormányzata 10402142-21422883-00000000 számú bankszámlájára. A megfizetett pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének és a pályázati eljárás eredménytelenségének megállapítása esetén, valamint a vesztes pályázók részére a pályázatok elbírálása után - kamat nélkül – 8 napon belül visszautalásra kerül. Nem jár vissza a biztosíték, ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg. Ez vonatkozik a benyújtási határidő lejárta előtt visszavont ajánlatokra is. Az ajánlati kötöttség a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, illetve a nyertes pályázóval történő szerződés megkötéséig tart. Az Önkormányzat ingatlanforgalmi értékbecslővel értékeltette fel az ingatlanokat, mellyel összefüggésben felmerülő értékbecslési díj a nyertes vételi ajánlatot tevőt terheli, melynek teljesítése az ajánlati biztosíték megfizetésével történik. A nyertes ajánlattevő által befizetett pályázati biztosíték fedezi az értékbecslés díját. A pályázati biztosíték megfizetését a pályázatban igazolni szükséges.

 

8.      Pályázati feltételek: Bármely természetes vagy jogi személy pályázhat. A magyar nyelven előterjesztett pályázatot a pályázónak 1 eredeti példányban, minden oldalon cégszerűen aláírva kell benyújtania.

 

9.      Az ajánlatok benyújtásának módja: Kizárólag tértivevényes postai küldemény formájában, zárt borítékban a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal címére megküldve: 5940 Tótkomlós, Fő út 1. szám. A zárt borítékon jól látható helyen az alábbi szöveget kell feltüntetni: „Ajánlat a Tótkomlós, 1091 hrsz-ú és 1092 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására. Az ajánlatok bontásáig felnyitni TILOS!

 

10.  Az ajánlatok minimális tartalmi elemei:

 

-          természetes személy pályázó esetén nevét, címét, születési helyét, időpontját, anyja nevét, adóazonosító jelét, jogi személy esetén nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, képviselőjének nevét,

-          a megajánlott vételi árat, mely nem lehet alacsonyabb a pályázati felhívás 5. pontjában meghatározott minimum vételárnál,

-          nyilatkozatot a megvásárolni kívánt ingatlanok hasznosítási céljairól,

-          a megvásárolni kívánt ingatlanok helyrajzi számát,

-          igazolást a pályázati biztosíték átutalásáról,

-          nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és a vételi ár elfogadásáról.

 

Amennyiben valamely ajánlat nem tartalmazza a fenti kötelező tartalmi elemek valamelyikét, úgy a pályázat érvénytelen és a pályázat a további értékelésében nem vesz részt.

 

  1. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: A pályázat nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó. Több érvényes azonos vételi ajánlatot tartalmazó pályázat beérkezése esetén az Önkormányzat licitálást tart az érvényes pályázók között. A pályázat nyertese az a pályázó, aki a licit során a legmagasabb ajánlatot teszi. Az Önkormányzat csak a pályázat nyertesével, vagy - annak visszalépése esetén - a második legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevővel köt szerződést.

 

  1. Az ajánlatok benyújtási határideje, a postára adás utolsó napja: 2018. november 30. A késve érkezett ajánlatokat az Önkormányzat érvénytelennek minősíti.

 

  1. Az ajánlatok bontása: A bontásról – szükség esetén a versenytárgyalásról - jegyzőkönyv készül. Az ajánlatok bontása Tótkomlós Város Önkormányzat Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága nyilvános ülésén történik. A Bizottság érvényességi és tartalmi szempontból értékeli a pályázatokat és elbírálásra a Képviselő-testület elé terjeszti. A Képviselő-testület a pályázati eljárás eredményességéről, valamint a nyertes pályázatról a pályázatok bontását követő 30 napon belül köteles dönteni, mely határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A Képviselő-testület a pályázat eredményét az elbírálást követő 8 napon belül írásban közli valamennyi ajánlattevővel. Az adásvételi szerződést a pályázat elbírálásától történt értesítést követően a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 60 napon belül kell megkötni.

 

  1. Ingatlan hasznosítással kapcsolatos információk: Tótkomlós Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a versenyeztetést annak bármely szakaszában indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa és egyik pályázóval se kössön szerződést. A pályázó az ajánlata benyújtásával tudomásul veszi, hogy a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása esetén az ajánlati biztosíték visszafizetésén kívül semmiféle kártérítési, kártalanítási vagy egyéb jogcímű követeléssel nem élhet.

 

  1. A pályázatra és a pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető: Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) „A” épület 6. sz. irodájában Takács Ágnes Katalin ügyintézőnél személyesen, vagy a következő telefonszámon: 68/462-122 (120-as mellék).

 

16.  Egyéb információ: felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illet meg. Az ingatlan igény szerint, a kiíróval előre egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik. A tulajdonjog változás ingatlan nyilvántartásban történő átvezetésének költsége a vevőt terheli. A pályázati kiírás Tótkomlós Város Önkormányzat hivatalos honlapján (www.totkomlos.hu) és a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kerül meghirdetésre. Az adásvételi szerződés elkészítéséről a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A szerződéskötésre az ajánlatkérő székhelyén kerül sor.