VisszaVissza az előző oldalra

Pályázat önkormányzati ingatlanok együttes értékesítésére II.

 

Pályázati felhívás!

 

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) az Önkormányzat tulajdonát képező Tótkomlós belterület 945 hrsz-ú, a Tótkomlós belterület 946 hrsz-ú, a Tótkomlós belterület 951 hrsz-ú, a Tótkomlós belterület 952 hrsz-ú, valamint a Tótkomlós belterület 953 hrsz-ú, összesen 6764 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanokat értékesítésre jelölte ki és az ingatlan megvásárlására ajánlatokat kér.

 

  1. A pályázat célja: a pályázati felhívás 4. pontjában megjelölt önkormányzati ingatlanok együttes értékesítése. Érvényes ajánlatot benyújtani kizárólag az összes ingatlan együttes megvásárlására lehet, a pályázatban meghatározott további érvényességi feltételek teljesítése esetén.

 

  1. A pályázat jellege: a pályázat nyilvános, egyfordulós versenytárgyalás. A pályázó tudomásul veszi, hogy az ingatlanok vonatkozásában bérleti szerződések vannak megkötve. A Tótkomlós 945 hrsz., a Tótkomlós 946 hrsz. területekre a bérleti szerződés határozott időre, 2020. február 3-ig szól, valamint a Tótkomlós 951 hrsz., a Tótkomlós 952 hrsz. és a Tótkomlós 953 hrsz. területekre a bérleti szerződés határozott időre 2020. 01. 06-ig szól. 

 

  1. A pályáztatásra kerülő ingatlanok tulajdoni viszonyai: A 4. pontban meghatározott helyrajzi számú ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadban Tótkomlós Város Önkormányzat tulajdonát képezik.

 

  1. A pályáztatásra kerülő ingatlanok adatai:

Elhelyezkedés

Hrsz.

Művelési ág

Terület teljes nagysága (m2)

Tótkomlós

945

kivett, beépítetlen terület

1263

Tótkomlós

946

kivett, beépítetlen terület

1262

Tótkomlós

951

kivett, beépítetlen terület

1368

Tótkomlós

952

kivett, beépítetlen terület

1413

Tótkomlós

953

kivett, beépítetlen terület

1458

 

5.      A pályáztatásra kerülő ingatlanok ára: minimum nettó 1.621.000,- Ft, azaz egymillió-hatszázhuszonegyezer forint. Az értékbecslés díja a nyertes ajánlattevőt terheli az értékesítéssel kapcsolatban felmerült valamennyi egyéb költség kifizetésén felül. A jelen pontban rögzített minimum ár alatti ajánlat érvénytelen.

 

6.       A vételárat magyar forint (HUF) pénznemben és nettó összegben kell meghatározni, valamint egy összegben megfizetni, figyelemmel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezéseire.

7.      Pályázati biztosíték: a pályázóknak vételi ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg nettó 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű pályázati biztosítékot kell megfizetniük Tótkomlós Város Önkormányzata 10402142-21422883-00000000 számú bankszámlájára. A megfizetett pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének és a pályázati eljárás eredménytelenségének megállapítása esetén, valamint a vesztes pályázók részére a pályázatok elbírálása után - kamat nélkül – 8 napon belül visszautalásra kerül. Nem jár vissza a biztosíték, ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg. Ez vonatkozik a benyújtási határidő lejárta előtt visszavont ajánlatokra is. Az ajánlati kötöttség a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, illetve a nyertes pályázóval történő szerződés megkötéséig tart. Az Önkormányzat ingatlanforgalmi értékbecslővel értékeltette fel az ingatlanokat, mellyel összefüggésben felmerülő értékbecslési díj a nyertes vételi ajánlatot tevőt terheli, melynek teljesítése az ajánlati biztosíték megfizetésével történik. A nyertes ajánlattevő által befizetett pályázati biztosíték fedezi az értékbecslés díját. A pályázati biztosíték megfizetését a pályázatban igazolni szükséges.

 

8.      Pályázati feltételek: Bármely természetes vagy jogi személy pályázhat. A magyar nyelven előterjesztett pályázatot a pályázónak 1 eredeti példányban, minden oldalon cégszerűen aláírva kell benyújtania.

 

9.      Az ajánlatok benyújtásának módja: Kizárólag tértivevényes postai küldemény formájában, zárt borítékban a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal címére megküldve: 5940 Tótkomlós, Fő út 1. szám. A zárt borítékon jól látható helyen az alábbi szöveget kell feltüntetni: „Ajánlat a Tótkomlós, 945 hrsz-ú, Tótkomlós, 946 hrsz-ú, Tótkomlós, 951 hrsz-ú, Tótkomlós, 952 hrsz-ú és 953 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására. Az ajánlatok bontásáig felnyitni TILOS!

 

10.  Az ajánlatok minimális tartalmi elemei:

 

-          természetes személy pályázó esetén nevét, címét, születési helyét, időpontját, anyja nevét, adóazonosító jelét, jogi személy esetén nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, képviselőjének nevét,

-          a megajánlott vételi árat, mely nem lehet alacsonyabb a pályázati felhívás 5. pontjában meghatározott minimum vételárnál,

-          nyilatkozatot a megvásárolni kívánt ingatlanok hasznosítási céljairól,

-          a megvásárolni kívánt ingatlanok helyrajzi számát,

-          igazolást a pályázati biztosíték átutalásáról,

-          nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és a vételi ár elfogadásáról.

 

Amennyiben valamely ajánlat nem tartalmazza a fenti kötelező tartalmi elemek valamelyikét, úgy a pályázat érvénytelen és a pályázat a további értékelésében nem vesz részt.

 

  1. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: A pályázat nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó. Több érvényes azonos vételi ajánlatot tartalmazó pályázat beérkezése esetén az Önkormányzat licitálást tart az érvényes pályázók között. A pályázat nyertese az a pályázó, aki a licit során a legmagasabb ajánlatot teszi.

Az Önkormányzat csak a pályázat nyertesével, vagy - annak visszalépése esetén - a második legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevővel köt szerződést.

 

  1. Az ajánlatok benyújtási határideje, a postára adás utolsó napja: 2018. november 30. A késve érkezett ajánlatokat az Önkormányzat érvénytelennek minősíti.

 

  1. Az ajánlatok bontása: A bontásról – szükség esetén a versenytárgyalásról - jegyzőkönyv készül. Az ajánlatok bontása Tótkomlós Város Önkormányzat Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága nyilvános ülésén történik. A Bizottság érvényességi és tartalmi szempontból értékeli a pályázatokat és elbírálásra a Képviselő-testület elé terjeszti. A Képviselő-testület a pályázati eljárás eredményességéről, valamint a nyertes pályázatról a pályázatok bontását követő 30 napon belül köteles dönteni, mely határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A Képviselő-testület a pályázat eredményét az elbírálást követő 8 napon belül írásban közli valamennyi ajánlattevővel. Az adásvételi szerződést a pályázat elbírálásától történt értesítést követően a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 60 napon belül kell megkötni.

 

  1. Ingatlan hasznosítással kapcsolatos információk: Tótkomlós Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a versenyeztetést annak bármely szakaszában indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa és egyik pályázóval se kössön szerződést. A pályázó az ajánlata benyújtásával tudomásul veszi, hogy a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása esetén az ajánlati biztosíték visszafizetésén kívül semmiféle kártérítési, kártalanítási vagy egyéb jogcímű követeléssel nem élhet.

 

  1. A pályázatra és a pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető: Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) „A” épület 6. sz. irodájában Takács Ágnes Katalin ügyintézőnél személyesen, vagy a következő telefonszámon: 68/462-122 (120-as mellék).

 

 

16.  Egyéb információ: felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illet meg. Az ingatlan igény szerint, a kiíróval előre egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik. A tulajdonjog változás ingatlan nyilvántartásban történő átvezetésének költsége a vevőt terheli. A pályázati kiírás Tótkomlós Város Önkormányzat hivatalos honlapján (www.totkomlos.hu) és a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kerül meghirdetésre. Az adás - vételi szerződés elkészítéséről a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A szerződéskötésre az ajánlatkérő székhelyén kerül sor.