VisszaVissza az előző oldalra

Pályázat Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

 Tótkomlós Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 

pályázatot hirdet a

Szociális Szolgáltató Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. 01. 01. - 2020. 12. 31.-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5940 Tótkomlós, Pósa utca 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szociális Szolgáltató Központ, költségvetési szerv alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában és az ellátások szakmai programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó vezetői feladatok ellátása, az intézmény irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazottak felett. Az intézmény szervezeti egységei: Idősek Klubja, Tanyagondnoki szolgálat, Idősek Háza, Védőnői Szolgálat, Bölcsőde. Az intézményvezető egyben az Idősek Háza közvetlen szakmai vezetői feladatait is ellátja.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

-           főiskola, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott iskolai végzettség, szakképzettség,

-           a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján legalább 5 év szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

-           felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

-          vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

-          szociális szakvizsga vagy a pályázó kötelezettségvállalási nyilatkozata arról, hogy vállalja megbízást követően két éven belül a szociális szakvizsga letételét, vagy az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (8) bekezdése alapján biztosított szociális szakvizsga alóli mentesség igazolása,

-          magyar állampolgárság,

-          büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

-          a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. § szerint a magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt,

-          magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki adott intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

-          a Kjt. 41-43. §-ában a magasabb vezetővel szemben meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn.

-           

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          szociális intézmény vezetésében szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

-           szociális szakvizsga.

-           

Elvárt kompetenciák:

-          kiváló szintű problémamegoldó képesség,

-          kiváló szintű empatikus képesség,

-          kiváló szintű terhelhetőség,

-          kiváló szintű önállóság.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          iskolai végzettséget, szakvizsgát és szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,

-          három hónapnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány – büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt,

-          részletes szakmai önéletrajz,

-          az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program,

-          szakmai gyakorlatról szóló igazolás,

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

-          nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázat tartalmát (pályázati anyagot) az eljárásban résztvevők megismerhetik,

-          nyilatkozat arról, hogy a Képviselő-testület a pályázó személyét érintő ügyet nyilvános-, vagy zárt ülésen tárgyalja,

-          nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kjt. 41-43. §-ban a magasabb vezetővel szemben meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn,

-          nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy amennyiben a pályázó nem rendelkezik szociális szakvizsgával, úgy annak megszerzését a megbízás, kinevezés kezdő időpontjától számított kettő éven belül megszerzi, és hitelt érdemlően igazolja az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (7) bekezdése szerint,

-          nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

-          nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét teljesíti.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Garay Rita polgármester nyújt, a 68/462-122 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

-         Postai úton, a pályázatnak a Tótkomlós Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5940 Tótkomlós, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: 1460/2015., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

-          Személyesen: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző, Békés megye, 5940 Tótkomlós, Fő út 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. és végrehajtási rendelete előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A pályázatokról Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a megbízási jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-          www.totkomlos.hu - 2015. november 6.

-          Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2015. november 6.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az egyéb feltételek megléte esetén magasabb vezető beosztásra megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Ha a magasabb vezető beosztással történő megbízáshoz közalkalmazotti jogviszony létesítése is szükséges, úgy a kinevezési jogkör a megbízási jogkör gyakorlóját illeti meg. (Közalkalmazotti jogviszony létesítésekor négy hónap próbaidő kerül megállapításra.) A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.totkomlos.hu honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. november 6.