VisszaVissza az előző oldalra

Pályázati felhívás - állati-hulladék átrakó állomás bérlet útján történő hasznosítására

 Pályázati felhívás

 

Tótkomlós Város Polgármestere (5940 Tótkomlós, Fő u.1..) a TÓTKOMLÓS ÉS TÉRSÉGE ÁLLATI HULLADÉK-KEZELÉSI TULAJDONKÖZÖSSÉG meghatalmazott képviselője felhívást tesz közzé a tulajdonközösség tulajdonában álló alábbi, állati-hulladék átrakó állomás bérlet útján történő hasznosítására.

 

A bérleti jogviszony keretében történő hasznosításra kijelölt ingó, ingatlanok az alábbiak:

 

Tótkomlósi 069/34/A hrsz alatti „állati hulladékgyűjtő és tároló épület”

Tótkomlósi 069/34/B hrsz alatti „garázs”

Tótkomlósi 069/34/C hrsz alatti „porta és szociális épület”

Tótkomlósi 069/11 hrsz alatti „dögtér”

Tótkomlósi 070/1 hrsz alatti „út”

Multicar gépjármű KOY-425

Mercedes gépjármű KOY-586

Horgonyozott lemezkonténer (4 db 550l)

Telepi burkolatok

Termelőkút

Tüzivíz medence

Szennyvízakna

Abroncsmosó

Konténermosó

Kerítés

Hídmérleg

Műanyag hulladékgyűjtő (4db 240l-es)

Monitoring kutak (1-4)

 

Az ajánlatok benyújtása folyamatos, azokat személyesen vagy postai úton kell eljuttatni Tótkomlós Város Polgármesteri Hivatala részére (5940 Tótkomlós, Fő u.1.).

További információ Gazdagné Vereb Edit műszaki ügyintézőtől kérhető.

Tel: 68/462-122 (107-es mellék)

 

 

Az ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 

-        Az ajánlattevő szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)      természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)      átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét.

c)      jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

-          átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről,

-          az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerint vállalja, hogy:

·         a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

·         az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

·         a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

-          az ajánlott havi nettó bérleti díj mértékének meghatározására a szerződés megkötésekor kerül sor,

-          a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja az ingatlan rezsi költségeinek megfizetését (villany),

-          az ingatlanok tervezett hasznosításának részletes leírását,

-          az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlatára a benyújtástól számított 60 napig ajánlati kötöttséget vállal,

Az Önkormányzat az Nvtv.  13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel.

 

Előnyben részesíti azokat a pályázókat, melyek az ingatlanokat a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet, illetve az annak alapjául szolgáló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján állati-hulladék gyűjtő telephelyként kívánja hasznosítani, azonban a más célú hasznosítás sem kizárt.

 

A nyertes ajánlattevővel az ajánlati kötöttség időtartamán belül az Önkormányzat bérleti szerződést köt. Az ajánlatokat a tulajdonközösség tagjai bírálják el.

 

A benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásról Tótkomlós Város Polgármestere dönt.

 

A döntésről az ajánlattevőket írásban értesítjük.

 

A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, valamint Tótkomlós Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletben foglaltak irányadóak.