VisszaVissza az előző oldalra

Pályázati felhívás az Önkormányzat tulajdonát képező Tótkomlós belterület 154 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

 

Tótkomlós Város Önkormányzata (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) az Önkormányzat tulajdonát képező Tótkomlós belterület 154 hrsz-ú ingatlan alábbiakban meghatározott részterületét értékesítésre jelöli ki és az ingatlan megvásárlására ajánlatokat kér.
 

1.     A pályázat célja: a pályázati felhívás 4. pontjában megjelölt önkormányzati ingatlan részterület értékesítése a meghatározott minimum vételár figyelembe vételével.

 

2.     A pályázat jellege: a pályázat nyilvános, egyfordulós versenytárgyalás. A pályázó tudomásul veszi, hogy az ingatlan vonatkozásában bérleti szerződés áll fenn, a bérleti szerződés határozott időre szól.

 

3.     A pályáztatásra kerülő ingatlan tulajdoni viszonyai: A 4. pontban meghatározott helyrajzi számú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban Tótkomlós Város Önkormányzat tulajdonát képezi.

 

4.     A pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

 

Elhelyezkedés

Hrsz.

Megnevezés

Terület teljes nagysága (m2)

Értékesíteni kívánt terület (m2)

 

Tótkomlós

 

154

kivett, beépítetlen terület és adóállomás

 

5325

 

1000

5.     A pályáztatásra kerülő ingatlan ára:

 

Tótkomlós

154 hrsz 4. pontban meghatározott területrészének minimum vételi ára:

 

nettó 12 000 000 Ft

 

Az értékbecslés díja a nyertes ajánlattevőt terheli az értékesítéssel kapcsolatban felmerült valamennyi egyéb költség kifizetésén felül. A jelen pontban rögzített minimum ár alatti ajánlat érvénytelen.

Az adott ingatlanterület leválasztásának ügyintézéséből eredő költségek, valamint a földmérői, földhivatali költségek a nyertes ajánlattevőt terhelik.

Az ingatlan adás-vétele során az önkormányzat kiköti a jogot, hogy az ingatlanokra elővásárlási jog kerüljön bejegyzésre a Földhivatali nyilvántartásban Tótkomlós Város Önkormányzata javára.

Továbbá Tótkomlós Város Önkormányzata fenntartja a jogot a 2020. évben az adott terület bérletéből származó bevételre.


6.      A vételárat magyar forint (HUF) pénznemben és nettó összegben kell meghatározni, valamint a nyertes pályázat tartalmának megfelelően egy összegben vagy legfeljebb 2 év alatt egyenlő részletekben megfizetni, figyelemmel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezéseire. Tótkomlós Város Önkormányzata vonatkozásában az ingatlanértékesítés ÁFA mentes.


7.     Pályázati biztosíték: a pályázóknak vételi ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg nettó 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint összegű pályázati biztosítékot kell megfizetniük Tótkomlós Város Önkormányzata 10402142-21422883-00000000 számú bankszámlájára. A megfizetett pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének és a pályázati eljárás eredménytelenségének megállapítása esetén, valamint a vesztes pályázók részére a pályázatok elbírálása után - kamat nélkül – 8 napon belül visszautalásra kerül. Nem jár vissza a biztosíték, ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg. Ez vonatkozik a benyújtási határidő lejárta előtt visszavont ajánlatokra is. Az ajánlati kötöttség a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, illetve a nyertes pályázóval történő szerződés megkötéséig tart. Az önkormányzat ingatlanforgalmi értékbecslővel értékeltette fel az ingatlant, mellyel összefüggésben felmerülő értékbecslési díj a nyertes vételi ajánlatot tevőt terheli, melynek teljesítése az ajánlati biztosíték megfizetésével történik. A nyertes ajánlattevő által befizetett pályázati biztosíték fedezi egyrészt az értékbecslés díját, azon felül beleszámít a vételárba. A pályázati biztosíték megfizetését a pályázatban igazolni szükséges.

 

8.   Pályázati feltételek: Bármely természetes vagy jogi személy pályázhat. A magyar nyelven előterjesztett pályázatota pályázónak 1 eredeti példányban, minden oldalon cégszerűen aláírva kell benyújtania.

 

9.    Az ajánlatok benyújtásának módja: Kizárólag tértivevényes postai küldemény formájában, zárt borítékban a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal címére megküldve: 5940 Tótkomlós, Fő út 1. szám. A zárt borítékon jól látható helyen az alábbi szöveget kell feltüntetni: „Ajánlat a Tótkomlós, 154 hrsz-ú ingatlan megvásárlására. Az ajánlatok bontásáig felnyitni TILOS!

 

10.  Az ajánlatok minimális tartalmi elemei:

 

-          természetes személy pályázó esetén nevét, címét, születési helyét, időpontját, anyja nevét, adóazonosító jelét, jogi személy esetén nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, képviselőjének nevét,

-          a megajánlott vételi árat, mely nem lehet alacsonyabb a pályázati felhívás 5. pontjában meghatározott minimum vételárnál,

-          nyilatkozatot a megvásárolni kívánt ingatlan hasznosítási céljairól,

-          a megvásárolni kívánt ingatlan helyrajzi számát,

-          igazolást a pályázati biztosíték átutalásáról,

-          nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról.

 

Amennyiben valamely ajánlat nem tartalmazza a fenti kötelező tartalmi elemek valamelyikét, úgy a pályázat érvénytelen és a pályázat a további értékelésében nem vesz részt.

 

11.    Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: A pályázat nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó. Több érvényes azonos vételi ajánlatot tartalmazó pályázat beérkezése esetén az önkormányzat licitálást tart az érvényes pályázók között. A pályázat nyertese az a pályázó, aki a licit során a legmagasabb ajánlatot teszi. Az önkormányzat csak a pályázat nyertesével, vagy - annak visszalépése esetén - a második legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevővel köt szerződést.

 

12.     Az ajánlatok benyújtási határideje, a postára adás utolsó napja: 2020. május 22. A késve érkezett ajánlatokat az önkormányzat érvénytelennek minősíti.

 

13.     Az ajánlatok bontása: A bontásról – szükség esetén a versenytárgyalásról - jegyzőkönyv készül. Az ajánlatok bontása Tótkomlós Város Önkormányzat Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága nyilvános ülésén történik. A Bizottság érvényességi és tartalmi szempontból értékeli a pályázatokat és elbírálásra a Képviselő-testület elé terjeszti. A Képviselő-testület a pályázati eljárás eredményességéről, valamint a nyertes pályázatról a pályázatok bontását követő 30 napon belül köteles dönteni, mely határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A Képviselő-testület a pályázat eredményét az elbírálást követő 8 napon belül írásban közli valamennyi ajánlattevővel. Az adásvételi szerződést a pályázat elbírálásától történt értesítést követően a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 180 napon belül kell megkötni. A Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt a bontásra vonatkozó szabályok eltérőek.

 

14.    Ingatlan hasznosítással kapcsolatos információk: Tótkomlós Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a versenyeztetést annak bármely szakaszában indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa és egyik pályázóval se kössön szerződést. A pályázó az ajánlata benyújtásával tudomásul veszi, hogy a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása esetén az ajánlati biztosíték visszafizetésén kívül semmiféle kártérítési, kártalanítási vagy egyéb jogcímű követeléssel nem élhet.

 

15.  A pályázatra és a pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető: Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) „A” épület 5. sz. irodájában Deák-Fogarasiné Borsányi Csilla ügyintézőnél személyesen, vagy a következő telefonszámon: 68/462-122/107-es mellék.

 

16.  Egyéb információ: felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illet meg. Az ingatlan igény szerint, a kiíróval előre egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik. A tulajdonjog változás ingatlan nyilvántartásban történő átvezetésének költsége a vevőt terheli. A pályázati kiírás Tótkomlós Város Önkormányzat hivatalos honlapján (www.totkomlos.hu) és a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kerül meghirdetésre. Az adás-vételi szerződés elkészítésére a nyertes pályázóval egyeztetett formában kerül sor. A szerződéskötésre az ajánlatkérő székhelyén kerül sor.