VisszaVissza az előző oldalra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS magasabb vezetői (intézményvezetői) állásának betöltésére

 „PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján pályázatot ír ki a J. G. Tajovsky Általános Művelődési Központ (5940 Tótkomlós, Erzsébet utca 2/A.) magasabb vezetői (intézményvezetői) állásának betöltésére.

 

A munkáltató megnevezése: Tótkomlós Város Önkormányzata 5940 Tótkomlós, Fő út 1.

 

A munkavégzés helye: J. G. Tajovsky Általános Művelődési Központ 5940 Tótkomlós, Erzsébet utca 2/A.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

 

Az állás betöltésének időpontja: 2013. szeptember 1.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

 

A vezetői megbízás kezdő napja: 2013. szeptember 1.

 

A vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2018. július 31.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Ellátja az intézmény intézményvezetői feladatait. Az intézmény intézményegységei:Óvoda, Művelődési Központ, Városi Könyvtár.

 

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,

- cselekvőképesség,

- büntetlen előélet,

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§-ában az intézményvezetői feladatok ellátására előírt feltételek, vagy a közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásához, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésével összefüggő végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. §-ában meghatározott feltételek, vagy a könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásához, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésével összefüggő végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B. §-ában meghatározott feltételek.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői gyakorlat, idegen nyelv (szlovák) ismeret.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a szükséges szakmai gyakorlatot igazoló részletes, fényképes szakmai önéletrajzot,

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

 

 

- végzettséget, szakképzettséget és nyelvtudást igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatait,

- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a törvényben meghatározott, közérdekből nyilvános adatokon kívül, a pályázat elbírálásával összefüggő egyéb információkra tekintettel hozzájárul-e a nyilvános ülés tartásához,

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését.

 

Illetmény és egyéb juttatás: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán való elsődleges közzétételtől számított 30. nap.

 

Pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Tótkomlós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati benyújtási határidő lejártát követően, a véleményezési határidők lejártát követő képviselő-testületi ülésén bírálja el.

 

A pályázati kiírás közzétételének helyei:

-          Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldala

-          Oktatási és Kulturális Közlöny

-          Tótkomlós Város honlapja (www.totkomlos.hu)

-          Komlósi Hírmondó

 

A pályázat iránt érdeklődők az intézményt előzetes egyeztetés alapján meglátogathatják, a szükséges információkat rendelkezésükre bocsátjuk.

 

A pályázatot postai úton, vagy személyesen Tótkomlós Város Polgármesterének címezve (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) zárt borítékban 1 példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „ÁMK INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT”. Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást dr. Garay Rita polgármestertől a 06-68-462-122-es telefonszámon lehet kérni.”