VisszaVissza az előző oldalra

Pályázati felhívás önkormányzati ingatlan bérbeadására

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2017. (V. 25.) kt határozatában az alábbi döntést hozta:

 

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 5940 Tótkomlós, Kossuth Lajos utca 16/A. B. lépcsőház 3/8. számú lakás ingatlant bérbeadás útján kívánja hasznosítani, az alábbi pályázati felhívás kiírásával. Megbízza az Igazgatási osztályt a pályázati felhívás közzétételével a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.totkomlos.hu honlapon.

 

„Pályázati felhívás!

 

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 5940 Tótkomlós, Kossuth Lajos utca 16/A. B. lépcsőház 3/8. szám alatti, összkomfortos, 2 szobás, 52 m2 alapterületű ingatlanát bérbeadás útján kívánja hasznosítani, ezért az ingatlan bérbevételére pályázatokat kér.

 

  1. A pályázat célja: önkormányzati ingatlan bérbeadása.

 

  1. A pályázat jellege: a pályázat nyilvános, egyfordulós.

 

  1. A pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Elhelyezkedése:         5940 Tótkomlós, Kossuth Lajos utca 16/A. B. lépcsőház 3/8.

Hasznos alapterület:   52 m2

Szobák száma:            2

Felszereltség:              bútorozatlan

Közmű ellátottság:     teljes

Környezet:                  jó

Állapot:                      megfelelő

Komfortfokozata:      összkomfortos

 

4.      A pályáztásra kerülő ingatlan bérleti díja : Az önkormányzati lakások bérleti díját az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó 12/1994. (VII. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) melléklete szabályozza, melyet a Képviselő-testület minden évben felülvizsgál, azt szabadon módosíthatja. 2017. évben az összkomfortos önkormányzati lakások bérleti díja 410,-Ft/m2/hó.

 

 

5.      Pályázati feltételek: Bármely természetes vagy jogi személy pályázhat.

 

6.      A bérlet időtartama: 2017. július 1-től – 2017. december 31-ig.

 

7.      A pályázatok benyújtásának módja: Az ajánlatok postai úton és személyesen nyújthatóak be. A zárt boríték minden oldalát aláírással kell ellátni és a borítékon jól látható helyen az alábbi szöveget kell feltüntetni: „Ajánlat az 5940 Tótkomlós, Kossuth Lajos utca 16/A. B. lépcsőház 3/8. számú ingatlan bérbevételére. Az ajánlatok bontásáig felnyitni TILOS!

 

 

 

8.      A bérleti pályázatok benyújtásának helye: Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal 5940 Tótkomlós, Fő út 1. A épület 6. számú iroda.

 

9.      Az ajánlatok minimális tartalmi elemei:

 

A pályázatot írásban kell benyújtani legalább az alábbi tartalommal:

-          természetes személy pályázó esetén nevét, címét, születési helyét és időpontját, jogi személy esetén nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, képviselőjének nevét,

-          rövid ismertetést, szöveges bemutatkozást,

-          a bérleti díj elfogadásáról szóló nyilatkozatot,

-          nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról.

 

Amennyiben valamely bérleti pályázat nem tartalmazza a fenti kötelező tartalmi elemeket a pályázat érvénytelen, és a pályázat a további értékelésben nem vesz részt.

 

  1. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: a Rendelet 10. § (3) bekezdése értelmében, előnyben részesül az a pályázó, aki a pályáztatás során vállalja a lakbér hosszabb időtartamra előre történő kifizetését. A rendelet 11. § (3) bekezdése értelmében a pályázati határidő lejártát követően a pályázatokat a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság (a továbbiakban: bizottság) ülésén bontják fel, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni. A pályázatokra vonatkozó javaslatát a bizottság, írásban terjeszti a Képviselő-testület elé.

 

  1. Az ajánlatok benyújtási határideje: 2017. június 14-e, 1200 óra.  A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minősíti. A postai úton érkező pályázatoknak is be kell érkezniük a fenti időpontig, ellenkező esetben késve érkezettnek lesznek nyilvánítva. A pályázatokat az iktató érkeztető bélyegzővel és sorszámmal látja el.

 

  1. Az ajánlatok bontása: Tótkomlós Város Önkormányzat Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság nyilvános ülésén történik. A bontásról jegyzőkönyv készül.

 

  1. A pályázatra és a pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető: Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) „A” épület 6. sz. irodájában Deák-Fogarasiné Borsányi Csilla igazgatási ügyintézőnél személyesen, vagy a következő telefonszámon: 68/462-122 (120-as mellék).

 

  1. Egyéb információ: a benyújtott bérleti pályázatok alapján a Képviselő-testület a pályázati idő lejártát követő 30 napon belül hoz döntést. A Képviselő-testületi döntést követően 15 napon belül kell megkötni az alábbi bérleti szerződést:

 

 

B É R L E T I      S Z E R Z Ő D É S

 

Mely létrejött egyrészről  TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 5940 Tótkomlós, Fő út 1.), képviseli: dr. Garay Rita polgármester, mint  b é r b e a d ó   (a továbbiakban: bérbeadó),

másrészről ………………. (szül.: ……………….. a. n.: ……………) …………………………………… szám alatti lakos, mint   b é r l ő   (a továbbiakban: bérlő) között (a továbbiakban: Szerződő felek) az alulírott napon, helyen az alábbi feltételek mellett

 

1.) A Képviselő-testület ……………… Zü. kt. határozata alapján a bérbeadó bérbe adja, bérlő bérbe veszi a bérbeadó tulajdonát képező 5940 Tótkomlós, Kossuth Lajos utca 16/A. B. lépcsőház 3/8. szám alatti, 52 m2 területű, 2 szobás, összkomfortos ingatlant (továbbiakban: bérlemény). Szerződő felek a bérleti szerződést határozott időre kötik, melynek kezdete 2017. július 1., vége 2017. december 31.

 

2.) Szerződő felek az 1.) pontban megjelölt bérlemény bérleti díját az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/1994. (VII. 09.) rendelet (a továbbiakban: rendelet) mellékletében meghatározott, és évenként a Képviselő-testület döntése által módosuló díjban + rezsiköltségben (víz-, és csatornadíj, áram-, fűtés és közös költség) határozzák meg.

A jelenleg érvényes lakásbérleti díj összkomfortos lakás esetén bruttó 410,-Ft/m2/hó. Mindezek alapján 2017. évben 21.320,- Ft/hó, azaz huszonegyezer - háromszázhúsz forint/hó megfizetésére kötelezett a bérlő a bérlemény bérbevétele kapcsán.

 

3.) Bérlő a bérleti díjat havonta előre esedékesen, tárgyhó 15. napjáig köteles megfizetni a bérbeadó 10402142-21422883-00000000 számú költségvetési elszámolási számlájára. A bérlő a fizetést számla ellenében teljesíti. A bérlemény használata során felmerülő közüzemi díjakat a bérlő határidőre köteles teljesíteni.

 

5.) Bérbeadó a bérleményt a felszerelt természetes és törvényes tartozékaival együtt megtekintett állapotában adja át a bérlő részére. Szerződő felek megegyeznek abban, hogy bérbeadó az összes közüzemi szolgáltatást üzemképesen adja át a bérleménnyel együtt. A bérlő a bérleményt csak rendeltetésszerűen használhatja, a bérlemény állagát köteles megőrizni. A bérlő a bérleményt a jó gazda gondosságával köteles kezelni.

 

6.) A bérlő a bérleményben nagyobb átalakításokat csak a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával végezhet. Az előzetes hozzájárulás kérése esetén a Képviselő-testület dönt a költségek viseléséről, a hozzájárulás megadásáról. Amennyiben a bérlő előzetesen nem kéri a bérbeadó hozzájárulását, úgy az elvégzett beruházás teljes költségét a bérlő viseli és a mulasztás azonnali felmondási ok.

 

7.)  A bérlő köteles a bérlemény, illetve környezetének a tisztántartásáról gondoskodni.

 

8.)  Szerződő felek megegyeznek abban, hogy a bérlő a bérleményt albérletbe nem adhatja.

 

9.) Szerződő felek megegyeznek abban, hogy amennyiben a bérlő a díjfizetési kötelezettségének (beleértve a közüzemi díjakat is) nem tesz eleget határnapig, illetve ha jelen szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti vagy a szerződésben foglaltakat megszegi, akkor bérbeadót azonnali felmondás illeti meg.

 

10.) Minkét fél 30 napos felmondási idővel, rendes felmondással jogosult a szerződést felmondani. A felmondást írásba kell foglalni. A bérlő cserelakásra nem tarthat igényt!

 

11.) A bérlő a jogviszony megszűnésekor a bérleményt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni a bérbeadónak azzal, hogy elhelyezéséről maga köteles gondoskodni. A bérlemény felszerelési tárgyairól leltár készül az ingatlan átadásakor, a bérlő köteles a lakás felszerelési tárgyait megóvni, azokat az átadáskori állapotukban megőrizni.

 

12.) Szerződő felek megegyeznek abban, hogy a közüzemi óraállásokat az ingatlan átadásakor rögzítik.

 

13.) Szerződő felek ezen jogviszonyból származó bármely per esetére alávetik magukat az Orosházi Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

 

Jelen szerződés kettő számozott oldalból áll, melyet szerződő felek elolvasás és értelmezés után megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt sajátkezűleg, helybenhagyólag írták alá.

 

Kelt.: Tótkomlós, ……………………..

 

    ……………………………………………          ……………………………………………

Tótkomlós Város Önkormányzata                       

                               bérbeadó                                                                                  bérlő