VisszaVissza az előző oldalra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VEZETŐI MEGBÍZÁS BETÖLTÉSÉRE

Pályázati felhívás

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. § (1) bekezdésében és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak alapján pályázatot ír ki a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium (5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2.)

 
intézményvezetői (iskolaigazgató)
 
magasabb vezetői megbízására.

Az intézmény tevékenységi köre: általános iskolai oktatás-nevelés, középfokú oktatás-nevelés nappali, esti és levelező tagozaton, érettségi utáni egy éves OKJ-s szakközépiskolai szakképzés, iskolai napközis foglalkozás biztosítása, sajátos nevelési igényű tanulókkal való speciális foglalkozás.

Az intézményvezető feladatai: működési területén szervezi és végrehajtja az önkormányzat oktatási rendelkezéseit, ennek kertén belül önállóan irányítja az intézmény szakmai és gazdasági tevékenységét.

A vezetői megbízás feltétele:

- az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges -    a 17. § (1)-(2) bekezdésben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga, középiskolában - ha e törvény másképp nem rendelkezik - egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga;

- legalább öt év – a Kt. 18. § (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

- büntetlen előélet és cselekvőképesség,

- magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt élvez, aki vezetői gyakorlattal rendelkezik.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
  • - a pályázó szakmai életrajzát,
  • - az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő             fejlesztési elképzeléssel,
  • - a büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
  • - a képesítést igazoló okiratok másolatát,
  • - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e pályázatának nyílt ülésen történő tárgyalásához.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év.

A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2010. augusztus 1.

A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2015. július 31-éig.

Illetmény és egyéb juttatás: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

Pályázat benyújtásának határideje: a pályázat Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő közzétételét követő 30. nap.

Pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Tótkomlós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30 napos véleményezési határidő lejártát követő képviselő-testületi ülésen bírálja el.

A pályázat iránt érdeklődők az intézményeket előzetes egyeztetés alapján meglátogathatják, a szükséges információkat rendelkezésükre bocsátjuk.

A pályázatot Tótkomlós Város Polgármesterének címezve (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) zárt borítékban 3 példányban kell benyújtani. A borítékra írják rá: „JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM VEZETŐI PÁLYÁZAT”.

Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást Takács Ágnes Katalin ügyintézőnél a 68/462-122-es telefonszámon lehet kérni.”