VisszaVissza az előző oldalra

Tájékoztató hatósági engedélyezésről

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. számú törvény alapján 2020. június 18. napjától egyes, egyébként engedélyköteles tevékenységek az ellenőrzött bejelentést követően  - engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül – is végezhetőek.

Az engedélyköteles tevékenységet az ellenőrzött bejelentés alapján a bejelentő – amennyiben nem kerül sor a bejelentés visszautasítására vagy engedélyezési eljárásra utalására – a bejelentést követő tizenöt napot követő naptól kezdve jogosulttá válik a tevékenység végzésére, az ahhoz kapcsolódó jogszabályban meghatározott időtartam alatt.

A hatóság a bejelentő kérelmére értesíti a bejelentőt a joghatás beálltáról. Az értesítés iránti kérelem akár a bejelentéssel egyidejűleg, akár azt követően az engedélyre jogszabályban meghatározott leghosszabb hatályossági idő végéig terjeszthető elő.

A törvény nem terjed ki:

·         az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálya alá nem tartozó engedélyezésekre,

·         azokra az ügyekre, amelyekben a kérelmezett jog Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségei, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján kizárólag engedéllyel gyakorolható,

·         a pénzbeli vagy természetbeni ellátások megállapítására irányuló ügyekre,

·         azokra az engedélyezésekre, amelynek tárgya valamely jogosultság mértékének megállapítása,

·         az automatikus döntéshozatallal intézhető ügyekre,

·         a hatósági bizonyítvány és hatósági igazolvány kiadására, valamint hatósági nyilvántartásba történő bejegyzésre irányuló ügyekre, és

·         azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy kötelezővé,

·         az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott ügyekre, melynek alapján a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben kizárt az ellenőrzött bejelentés:

o    anyakönyvi engedélyezés,

o    gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások,

o    veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat- és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárások.

Az engedélyköteles tevékenység végzésére irányuló bejelentés (ellenőrzött bejelentés) kizárólag elektronikus úton tehető meg, az alábbi formákban:

·         ügyfélkapun keresztül;

·         elektronikus űrlapon;

·         általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján;

·         e-mail-en (bejelentes@mail.totkomlos.hu).

Ha a jogszabály az engedélyezésre az elektronikus benyújtás valamelyik módját vagy módjait kizárólagosan előírja, a bejelentést csak azon a módon vagy módokon lehet megtenni.

A bejelentésnek tartalmaznia kell minden olyan adatot, amit az engedélykérelem kapcsán az adott jogszabály előír, valamint csatolni kell az engedélykérelem jogszabályban előírt mellékleteit is. A bejelentéshez okiratot kell csatolni, melyben a bejelentő tájékoztatást ad a bejelentés kapcsán érintett további ügyfelekről és nyilatkozik arról, hogy a bejelentés benyújtásának szándékáról, időpontjáról és az eljáró hatóságról tájékoztatta őket.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell megfizetni.

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét arra is, hogy a tevékenység megkezdésekor és annak végzése során a bejelentőnek a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételeknek meg kell felelnie. A bejelentő a tevékenysége szakszerűségéért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik, amelynek ellenőrzésére a hatóság kiemelt figyelmet fordít.