VisszaVissza az előző oldalra

Tótkomlós Város Önkormányzata pályázatot hirdet ingatlan értékesítésére

 Pályázati felhívás!

 

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező Tótkomlós belterület 3423 hrsz-ú, „kivett sporttelep” megjelölésű, 2 ha 1948 m2 területű ingatlanát értékesítésre jelölte ki és az ingatlan megvásárlására ajánlatokat kér.

 

Az ingatlanok jellemzői, általános részek:             Tótkomlós:

 

Elhelyezkedés

Hrsz.

Művelési ág

Terület nagyság

Tótkomlós, Nagykopáncs belterület

3423

kivett sporttelep

2 ha 1948 m2

 

 

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) „A” épület 6. számú irodájában Deák-Fogarasiné Borsányi Csilla ügyintézőnél lehet személyesen, vagy a következő telefonszámon: 68/462-122 (120-as mellék).

 

A belterületi földingatlan eladási ára:        minimum az ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott forgalmi érték, azaz nettó 2.770.000,- Ft.

 

A vételi pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 2.

 

A vételi pályázatnak tartalmaznia kell:

-       Természetes személy pályázó nevét, címét, születési helyét és időpontját, jogi személy esetén nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, képviselőjének nevét,

-        A megajánlott vételi árat,

-        A megvásárolni kívánt ingatlan helyrajzi számát,

-        Igazolást a pályázati biztosíték átutalásáról,

-        Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról.

 

A pályázóknak vételi ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint összegű pályázati biztosítékot kell megfizetniük Tótkomlós Város Önkormányzat 10402142-21422883-00000000 számú bankszámlájára. A megfizetett pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének és eredménytelenségének megállapítása esetén, valamint a vesztes pályázók részére a pályázatok elbírálása után - kamat nélkül – 10 napon belül visszautalásra kerül. Nem jár vissza a biztosíték, ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg. Ez vonatkozik a benyújtási határidő lejárta előtt visszavont ajánlatokra is. Az ajánlati kötöttség a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, illetve a nyertes pályázóval történő szerződés megkötéséig tart.

 

Az Önkormányzat ingatlanforgalmi értékbecslővel értékeltette fel az ingatlant, mellyel összefüggésben felmerülő értékbecslési díj a nyertes vételi ajánlatot tevőt terheli – melybe a pályázati biztosíték beszámít - a vételár és az értékesítéssel kapcsolatban felmerült valamennyi egyéb költség kifizetésén felül.

 

Az adott ingatlanra érkezett több vételi ajánlat esetén az ajánlatok értékelési szempontja a vételi pályázat kötelező tartalmi elemein túl, a megajánlott vételi ár.

 

Az adás - vételi szerződés elkészítéséről a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

A szerződéskötésre az ajánlatkérő székhelyén kerül sor.