VisszaVissza az előző oldalra

Tótkomlós Város Önkormányzata pályázatot hirdet Tótkomlósi Ligeti Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

Tótkomlós Város Önkormányzata

                       a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Tótkomlósi Ligeti Óvoda 


Óvodavezető (magasabb vezető)

 

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2023.08.31-ig szól.

 

A munkavégzés helye: Békés megye, 5940 Tótkomlós, Erzsébet utca 3.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Ellátja az intézmény intézményvezetői feladatait.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

·       Főiskola

·       Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.

·       18. életév betöltése.

·       Büntetlen előélet.

·       Nem áll fenn a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok.

·       Legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat.

·       A nevelési intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

·       Az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség (óvodapedagógus).

·       Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·       Szlovák nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás

·       Óvodavezető - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·       A szükséges szakmai gyakorlatot igazoló részletes, fényképes szakmai önéletrajz.

·       3 hónapnál nem régebbi teljeskörű hatósági erkölcsi bizonyítvány.

·       Végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot és nyelvtudást igazoló okiratok másolatait.

·       Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot.

·       Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

·       Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a törvényben meghatározott, közérdekből nyilvános adatokon kívül, a pályázat elbírálásával összefüggő egyéb információkra tekintettel hozzájárul-e a nyilvános ülés tartásához.

·       Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 17.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Garay Rita, polgármester nyújt, a 68/462-122/101-os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Tótkomlós Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5940 Tótkomlós, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/1152/2018, valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.

vagy

 

Személyesen: Dr. Garay Rita, polgármester, Békés megye, 5940 Tótkomlós, Fő út 1.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot Tótkomlós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtási határidő lejártát követően, a véleményezési határidők lejártát követő képviselő-testületi ülésén bírálja el.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 27.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·       Tótkomlós Város honlapja (www.totkomlos.hu)

·       Oktatási és Kulturális Közlöny

·       Komlósi Hírmondó

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3a) bekezdése alapján - a Tótkomlósi Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár intézményét átszervezi, melynek eredményeképpen 2018. szeptember 1. napjával a jelenleg intézményegységként működő Tótkomlósi Ligeti Óvoda az alapító okirat módosítását követően önálló költségvetési szervként működik tovább. A pályázat iránt érdeklődők az intézményt előzetes egyeztetés alapján meglátogathatják, a szükséges információkat rendelkezésükre bocsátjuk.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.totkomlos.hu honlapon szerezhet.