VisszaVissza az előző oldalra

Tótkomlós Város Önkormányzati Óvoda - beiratkozási időpont

 Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Oktatási és Kulturális Bizottsága 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Ntv.) 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján 

 

a 2015/2016. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját 

 

Tótkomlós Város közigazgatási területére Tótkomlósi Általános Művelődési Központ  

Tótkomlós Város Önkormányzati Óvodában  

(5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 3.) 

az alábbiakban határozta meg: 

 

2015május 4-5-6-án 

8:00 órától 18:00 óráig. 

 

Az Ntv8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  

 

A 2015. szeptember 01-jén hatályba lépő Ntv. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

 

Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el. 

  

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítótlakcímet igazoló hatósági igazolványt és TAJ kártyát, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 

 

Az önkormányzati óvoda alapító okirata szerint biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében beiratkozáshoz szíveskedjenek bemutatni a szakértői véleményt. 

 

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, aki az óvodai felvétel tárgyában hozott döntéséről legkésőbb 2015. május 29-ig írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld. Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül fenntartónál eljárást indíthat.