VisszaVissza az előző oldalra

Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztály

Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal

 

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi osztály

pénzügyi osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5940 Tótkomlós, Fő út 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet I./16. I. besorolási osztályba tartozó pénzügyi igazgatási feladatok.

Ellátandó feladatok:

Szervezi, irányítja, ellenőrzi a Pénzügyi osztálynak az önkormányzati gazdálkodás tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatainak ellátását.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Döntésre előkészíti az éves költségvetési rendelet tervezetet, a költségvetés módosítását, a féléves, éves zárást, a vagyonmérleget, irányítja a pályázatok pénzügyi elszámolásait, a pályázati pénzeszközök lehívását, ellenőrzi a bizonylati renddel, fegyelemmel, a könyveléssel, a pénztár- és pénzkezeléssel, a leltározással, a belső ellenőrzéssel, az adóigazgatási ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátását.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: 

Pénzügyi osztály 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

§         A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet I./16. I. besorolási osztályhoz előírt végzettség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         önkormányzati gazdálkodás területén szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

§         Precízség, pontosság, nagy munkabírás, jó szervezőkészség és kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalmú önéletrajz

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum

§         végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. június 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző nyújt, a 68/462-122/102 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5940 Tótkomlós, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 492/2/2015. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi osztályvezető.

 

§         Személyesen: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző, Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal, Békés megye, 5940 Tótkomlós, Fő út 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állásra jelentkezőket a polgármester és a jegyző személyesen is meghallgathatja. A pályázatról a polgármester egyetértésével a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

§         www.totkomlos.hu - 2015. április 9.

§         Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2015. április 9.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jelen pályázatban meghirdetett munkakörre 3 hónapos próbaidő kerül kikötésre. Az állás betöltésének további feltétele a vonatkozó jogszabály szerinti eskü letétele, valamint a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.